Hoạt động chuyên môn

Sinh hoạt cụm chuyên môn số 1.

Sinh hoạt cụm chuyên môn số 1, tiết mĩ thuật. Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm . Chủ đề 4: Sáng tạo với những chiếc lá. [video width=”640″ height=”360″…